Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht of Retourbeleid: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
BLOZOM - Van Keer & Vanderschaeghe VOF
Sprietestraat 158 8792 Desselgem
BTW BE 0877 323 725
Toelatingsnummer FAVV: AER/WVL/037659

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4 - Het aanbod
Het aanbod omvat verschillende bachbloesem samenstellingen. Enerzijds kant-en-klare mixen (vb Eerste Hulp Mix), anderzijds persoonlijke samenstellingen op maat.
Het aanbod wordt duidelijk en ondubbelzinnig omschreven wat betreft prijs, inhoud en gebruik.
De samenstellingen op maat worden bereid op basis van mineraal water, 10 druppels brandy of appelazijn en 4 druppels van elke geselecteerde bachbloesemremedie. 


Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Via elektronische weg komt de overeenkomst tot stand van zodra de consument de laatste stap in het online bestelproces heeft voltooid of via e-mail een uitdrukkelijke bevestiging tot bestelling heeft gegeven.

Artikel 6 - Herroepingsrecht - Retourbeleid
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde het product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
De consument zendt het product terug in ongeopende verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
De ondernemer zal na in ontvangstname van het teruggestuurde product de reeds betaalde bedragen terugbetalen binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Wordt uitgesloten van het herroepingsrecht:
Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Bachbloesem samenstellingen die op maat werden gemaakt.

Artikel 10 - De prijs
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en taksen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen verzenden.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
In geval van afwezigheid of overmacht mag de levering naar een afhaalpunt gebracht worden binnen een straal van maximaal 10 km. De consument verbindt zich ertoe om de levering binnen de 7 dagen af te halen.

Een probleem of uitblijven van de levering dient binnen een termijn van 14 dagen na bestelling te worden gemeld.
Na deze termijn wordt de bestelling als correct afgeleverd beschouwd.

Bij melding van een probleem (schade, verlies, vertraging, etc.) zal de ondernemer de nodige stappen nemen om de bestelling alsnog correct te laten afleveren of een vervangene bestelling toe te sturen.
In geval van een probleem bij levering kan de bestelling niet geannuleerd of gewijzigd worden tenzij een termijn van 30 dagen is verstreken vanaf het moment van bestelling en de ondernemer geen passende oplossing heeft voorzien.

Retours van bestellingen die niet in aanmerkingen komen voor het herroepingsrecht (vb Bachbloesemmix op maat) worden automatisch teruggestuurd met een extra verzend- en aministratiekost van 15€.
Wanneer een bestelling een tweede keer retour komt behoudt de ondernemer zich het recht om de bestelling te laten afleveren door een gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor worden integraal op de consument verhaald.

Artikel 12 - Betaling
Met uitzondering van bestellingen die onmiddellijk online werden betaald geldt een betalingstermijn van 7 dagen.
Na deze termijn volgt een eerste verhoging van 5€ administratiekosten.

Na een 3de aanmaning wordt een ingebrekestelling uitgestuurd met een extra incassokost van 50€.
Deze wordt maandelijks vermeerderd met 5€ tot het volledige bedrag werd voldaan.

Bij niet betaling binnen de voorgeschreven betalingstermijn behoudt de ondernemer zich het recht om de hoofdsom te vermeerderen met 12% interesten en een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 100€.Artikel 13 - Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 14 dagen na in ontvangstname van de producten kenbaar gemaakt worden. Klachten worden uitsluitend behandeld na betaling van het product. Onbetaalde producten komen niet in aanmerking voor klachten van welke aard ook.

Artikel 14 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."

Stijn en Iris hebben sedert 2003 ervaring met Bachbloesems op maat. 
Wil je weten welke samenstelling meest geschikt is voor jezelf, kind of huisdier? 
Doe dan de gratis en vrijblijvende test en krijg meteen advies op maat.
  • 1 Kies een categorie (volwassen / kind / dier)
  • 2 Selecteer de klachten of obstakels
  • 3 Bekijk de aanbevolen Bachbloesem-samenstelling